1. American.Ninja.Warrior.Junior.S03E13.WEB.h264-WEBTUBE
 2.  
 3.  ظûêظûêظـù    ظûêظûêظـùظûêظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـùظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـù ظûêظûêظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـùظûêظûêظـù   ظûêظûêظـùظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـù ظûêظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـù
 4.  ظûêظûêظـّ    ظûêظûêظـّظûêظûêظـ¤ظـظـظـظـظـإظûêظûêظـ¤ظـظـظûêظûêظـùظـأظـظـظûêظûêظـ¤ظـظـظـإظûêظûêظـّ   ظûêظûêظـّظûêظûêظـ¤ظـظـظûêظûêظـùظûêظûêظـ¤ظـظـظـظـظـإ
 5.  ظûêظûêظـّ ظûêظـù ظûêظûêظـّظûêظûêظûêظûêظûêظـù  ظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـ¤ظـإ   ظûêظûêظـّ   ظûêظûêظـّ   ظûêظûêظـّظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـ¤ظـإظûêظûêظûêظûêظûêظـù
 6.  ظûêظûêظـّظûêظûêظûêظـùظûêظûêظـّظûêظûêظـ¤ظـظـظـإ  ظûêظûêظـ¤ظـظـظûêظûêظـù   ظûêظûêظـّ   ظûêظûêظـّ   ظûêظûêظـّظûêظûêظـ¤ظـظـظûêظûêظـùظûêظûêظـ¤ظـظـظـإ
 7.  ظـأظûêظûêظûêظـ¤ظûêظûêظûêظـ¤ظـإظûêظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـùظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـ¤ظـإ   ظûêظûêظـّ   ظـأظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـ¤ظـإظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـ¤ظـإظûêظûêظûêظûêظûêظûêظûêظـù
 8.   ظـأظـظـظـإظـأظـظـظـإ ظـأظـظـظـظـظـظـظـإظـأظـظـظـظـظـظـإ    ظـأظـظـإ    ظـأظـظـظـظـظـظـإ ظـأظـظـظـظـظـظـإ ظـأظـظـظـظـظـظـظـإ
 9.                                                     presents
 10.  
 11.  
 12.    American.Ninja.Warrior.Junior.S03E13.WEB.h264-WEBTUBE
 13.  
 14.       Release Date : 2021-11-25
 15.            Runtime : 44 min 35 s
 16.              Video : 960x540 2,984 kb/s (29.970fps @ 1.778)
 17.              Audio : AAC LC 2.0 96.0 kb/s
 18.               Size : 21x50 MB (967 MiB)
 19.  
 20.  
 21.