1.                                                                                                                
 2.                                         ^                                                                      
 3.                                    ____/ \____                                                                
 4.                                    >\   ^   /<                                                                
 5.                                  .ذ»>\ / \ /<»ذ.                                                              
 6.                                .  __ / """ \ __ .                                                              
 7.                         /(_______/\ /     _ \ /\_______)\                                                      
 8.                        (__|___/» »/""""\ /""""\»ذذ\______)                                                    
 9.                         <__  .----------:----------.  __>                                                      
 10.                           │  ~:  DOJO of tHe 0dAy :~  │                                                        
 11.                           │   │  _______ _______  │   │                                                        
 12.                           │   │                   │   │                                                        
 13.                    ┌───┐  │   │  ENTER THE DRAGON │   │                                                        
 14.                    │SSS║  ┌#*─┐         ┌#*─┐     │   │┌#*─┐ .. ┌───┐                                          
 15.                    │$$$║  │$$$I%#*ز┐,.  │$$$I%#*ز┐│   ││$$$I ii I$$$│                                          
 16.                    │$$$.  │$$$$%#j?$$$│ │$$$$%#j?$$$b.││$$$$ II ?$$$│                                          
 17.                 _.;┼$$$.  │SSS; ,. $$$│ │$SS; ,. $$$D;││$SS; ,. :SSS│                                          
 18.            .%%S??"`│$$$│  └───┘ _.;$$$│ │$$$I _.;$$$² ││$$$I _.;$$$²                                          
 19.           ;$$$$ .. │$$$║  │.┌*S┘²E$$$│ │$$$S┘²E\\   ││$$$S┘²E└────┐                                        
 20.           $$$$$ ii │$$$╓┐ ;$$$$ .. $$$. │$$$ ..   \\  ││$$$  .. ┌┘##s│                                        
 21.           $$$$$ ll │$$$$│ $$$$$ ii $$$: │$$$ ii ┌─:\S:││$$$  ii │$$$$.                                        
 22.           $$l$$ II │$$$$│ $$$$$ ll $$$$.│$$$ ll │$$$$.││$$$  ll │$$$$:                                        
 23.           l$E1____│$$$$│ $$l$$ II $$$$:│$$$ II │$$$$:││$$$  II │$$$$│                                        
 24.           ▐îئةE7"""""╙┘ │$:$│____$$$$││$$$┐   │$$$$│││$$$┐    │$$$$│                                        
 25.            √إE          `√إE"""────┘└───┘   └────┘│└───┘    └────┘  
 26.             E            │ E│                   │   │                                                        
 27.           ┌───┐           │   │┌───┐  ┌#*─┐       │┌#*─┐      h!^DS      ┌───┐                                
 28.    _.,┌رx#I$$$│ .dlb.     │   ││SSS║  │$$$I%*ز┐,  ││$$$I%#*ز┐,.   _.,┌رx#I$$$│                                
 29.   :$$$$**$?$$$│ $$$$$     │   ││$$$║  │$$$$%j?$$b.││$$$$%#j?$$$b.:$$$$**$?$$$│                                
 30.   │$$(   `:SSS│ `4$7'     │   ││$$$.  │$SS;   $$D;││$SS; ,. $$$D;│$$(   `:SSS│                                
 31.   I$$$ز._ └───┘           │ _.│┼$$$.  │$$$I .;$$s'││$$$I _.;$$$² I$$$ز._ └───┘                                
 32.   `"""'E└S*┐   ┌───┐  .%%S??"`│$$$│  │$$$S┘E""  ││$$$S┘²E\<   `"""'E└S*┐                                  
 33.   ┌───┐ . $$$$. ║$$$S ;$$$$ ..││$$$║  │$$$│ i     ││$$$ ..   \\  ┌───┐ . $$$$.                                
 34.   ║$$$│ H $$$$: ║$$$S $$$$$ ii││$$$╓┐ .$$$│ l┌──#┐││$$$ ii ┌─:\S:║$$$│ H $$$$:                                
 35.   ║$$$: U $$$$│ ║$$$S $$$$$ ll││$$$$│ :$$$│ l│$$$.││$$$ ll │$$$$.║$$$: U $$$$│                                
 36.   ║$$$S_.j$$$$│ ║$$$S $$l$$ II││$$$$│ .$$$$s_s$$$:││$$$ II │$$$$:║$$$S_.j$$$$│                                
 37.   ║$$$hgHh$$$$│ ║$$$║ l$E1___││$$$$│  `4$$$$$$$$│││$$$┐   │$$$$│║$$$hgHh$$$$│                                
 38.   └───╜ t-────┘ └───╜ ▐îئةE7"""""╙┘        └───┘│└───┘   └────┘└───╜ t-────┘                                
 39.   ╔═════════════════════√إE════════════════════════════════════════════════╗                                
 40.   ╟──══╤ ASCii: h!^DS 11/12/2018 ═ GRP TAG CHNGD TO RiD OF ".GAME" TAG! ╤══──║                                
 41.   ║     --- + -      ______________________________________      - + ---     ║                                
 42.   ║      :: _       :                                      :       _ ::      ║                                
 43.   ║   _  ::_\\__    .  Dojo of the ancient and forbidden   .    __//_::  _   ║                                
 44.   ║ _//_/..    /_   : technique of quality 0day.. Hidden   :   _\    ..\_\\_ ║                                
 45.   ║ \____l.  ___/   .   0-DaY Dragon. Welcome to hell!!    .   \___  .l____/ ║                                
 46.   ║    /______\    _l        ______________________        l_    /______\    ║                                
 47.   ║   _  |:________\\________\     DARKSiDERS     /________//________:|  _   ║                                
 48.   ║   \\_:////////// _________        0DAY        _________ \\\\\\\\\\:_//   ║                                
 49.   ║   / _./////////_/        /____________________\        \_\\\\\\\\\\_ \   ║                                
 50.   ║  /_/ ://  ___ ____________________________________________ ___  \\: \_\  ║                                
 51.   ║ .    :/  <<<((()()          Three.Sons-DARKZER0           ))>>>  \:    . ║                                
 52.   └─│────::─ `--'`--------------------------------------------'`--' ─::────│─┘                                
 53.     │   │::║Title:                                        Three Sons║::│   │                                  
 54.     │   │::║Developer:                              Andrew McDonough║::│   │                                  
 55.     │   │::║Publisher:                              Andrew McDonough║::│   │                                  
 56.     │   │::║Genre:                                             Indie║::│   │                                  
 57.     │   │::║Protection:                                        Steam║::│   │                                  
 58.     │   │::║Number of Play:                             Singleplayer║::│   │
 59.     │   │::║Release Date:                                 26/02/2022║::│   │                    
 60.     │   │::║Language:                                        English║::│   │                                  
 61.     │   │::║Packet Count:                                      {D:R}║::│   │                                  
 62.     │   │::║Supplier:                                             DS║::│   │                                  
 63.     │   │::║Packer:                                              DAD║::│   │                                  
 64.     │   │::║Cracker:                                             DAD║::│   │                                  
 65.     └───│::║Ripped:                                          Redist.║::│───┘                                  
 66.         │::║                                                        ║::│                                      
 67.         │::║       https://store.steampowered.com/app/1871670       ║::│                                      
 68.         │::║_                                                      _║::│                                      
 69.       _ │::║\\__    __                                    __    __//║::│ _                                    
 70.     _//_/..    /_   :                                      :   _\    ..\_\\_                                  
 71.     \____l.  ___/   . "DOMiNATiNG!" -Unreal Tournament '99 .   \___  .l____/                                  
 72.        /______\    _l        ______________________        l_    /______\                                      
 73.       _ │|:║_______\\________\                    /________//_______║:|│ _                                    
 74.       \\│:////////// _________     Game Info      _________ \\\\\\\\\\:│//                                    
 75.       / _./////////_/        /____________________\        \_\\\\\\\\\\_ \                                    
 76.      /_/│:/║                                                        ║\:│\_\                                    
 77.         │:/║                                                        ║\:│                                      
 78.         │:/║ A world blanketed by endless snow...Experience this    ║\:│      
 79.         │:/║ interactive adventure from the POV of more than 3      ║\:│      
 80.         │:/║ different characters whose choices will determine the  ║\:│      
 81.         │:/║ fate of a dying world.                                 ║\:│      
 82.         │:/║                                                        ║\:│                                      
 83.         │::║                                                        ║::══════╗                                
 84.   ╔══════::║                                                        ║::│     ║                                
 85.   ║     │::║_                                                      _║::│     ║                                
 86.   ║   _ │::║\\__                                                __//║::│ _   ║                                
 87.   ║ _//_/..    /_                                              _\    ../_\\_ ║                                
 88.   ║ \____l.  ___/                                              \___  .l____/ ║                                
 89.   ║    /______\    _         ______________________         _    /______\    ║                                
 90.   ║   _ │|:║_______\\________\                    /________//_______║:|│ _   ║                                
 91.   ║   \\│:////////// _________  Install / Unpack  _________ \\\\\\\\\\:│//   ║                                
 92.   ║   / _./////////_/        /____________________\        \_\\\\\\\\\\_ \   ║                                
 93.   ║  /_/│:/║                                                        ║\:│\_\  ║                                
 94.   ║     │:/║                                                        ║\:│     ║                                
 95.   ║     │::║                 1. Unpack the release.                 ║::│     ║                                
 96.   ║     │::║                                                        ║::│     ║                                
 97.   ║     │::║                 2. Use our install or unpack           ║::│     ║                                
 98.   ║     │::║                                                        ║::│     ║                                
 99.   ║     │::║                 3. Run "DSTRO01.exe" In game folder ;) ║::│     ║                                
 100.   ║     │::║                                                        ║::│     ║                                
 101.   ║     │::║                 4. Play the game!                      ║::│     ║                                
 102.   ║     │::║_        _____________________________________         _║::│     ║                                
 103.   ║   _ │::║\\__     If you really like this game, support      __//║::│ _   ║                                
 104.   ║ _//_/..    /_       the  developers,  we bought it.        _\    ..\_\\_ ║                                
 105.   ║ \____l.  ___/                                              \___  .l____/ ║                                
 106.   ║    /______\    _         ______________________         _    /______\    ║                                
 107.   ║   _ │|:║_______\\________\                    /________//_______║:|│ _   ║                                
 108.   ║   \\│:////////// _________    Group Notes     _________ \\\\\\\\\\:│//   ║                                
 109.   ║   / _./////////_/        /____________________\        \_\\\\\\\\\\_ \   ║                                
 110.   ║  /_/│:/║     We are currently looking for; Coders, Crackers,    ║\:│\_\  ║                                
 111.   ║     │:/║     Suppliers, GFX & MUSiC artists... TCL Coders!??    ║\:│     ║                                
 112.   ║ .   │::║                                                        ║::│   . ║                                
 113.   └─│──────────────────────────────────────────────────────────────────────│─┘                                
 114.     │   │::║                                                        ║::│   │                                  
 115.     │   │::║      Secure shells/vpn's for internal group usage.     ║::│   │                                  
 116.     │   │::║                                                        ║::│   │                                  
 117.     │   │::║   Reputable sites, 10gbit preferred!. (.eu preferable) ║::│   │                                  
 118.     └───│::║                                                        ║::│───┘                                  
 119.         │::║_                                                      _║::│                                      
 120.       _ │::║\\__                    CONTACT:                    __//║::│ _                                    
 121.     _//_/..    /_                 --/\/\/\/\--                 _\    ..\_\\_                                  
 122.     \____l.  ___/         - darkstars@protonmail.com -         \___  .l____/                                  
 123.        /______\    _         ______________________         _    /______\                                      
 124.       _ │|:║_______\\________\                    /________//_______║:|│ _                                    
 125.       \\│:////////// _________       GREETS       _________ \\\\\\\\\\:│//                                    
 126.       / _./////////_/        /____________________\        \_\\\\\\\\\\_ \                                    
 127.      /_/│:/║                                                        ║\:│\_\                                    
 128.         │:/║                                                        ║\:│                                      
 129.         │::║   CRD - BEAN - DARKAUDiO - PRESCRiPTiON - wAx - BF     ║::│                                      
 130.         │::║DARKFLiX - ANiHLS - ANiURL - HOODLUM - dbOOk - JAVSiDERS║::│                                      
 131.         │::║REGRET - AEROHOLiCS - TRSi - HAiKU - iLLiTERATE - VALiS ║::│                                      
 132.         │::║      SKIDROW - TINYISO - Unleashed - DELiGHT           ║::│                                      
 133.         │::║                                                        ║::│  
 134.         │::║                                                        ║::│  
 135.         │::║  TiTAN - MEGASOFT - BLOCKTRONiCS - TEXTMOD.ES - FUEL   ║::│                                      
 136.         │::║                                                        ║::│                                      
 137.         │::║    We pay our respects to all the who has gone MIA!    ║::│                                      
 138.         │::└────────────────────────────────────────────────────────┘::│                                      
 139.         │<======------------------------------------------------=======>                                      
 140.         │ \\------.__ ::::::::::::::::  ::::::::::::::::: ___.-------//│                                      
 141.         │  + +++\\___/\ ________ _ ___/\___ _ _________ /\_____//+++ + │                                      
 142.      /\ │      /  -/ _ V____/\___V/___/\___\V___/\_______V/_\>-        │ /\                                    
 143.  ___/  \│__   /___/   /__            //\\            ___     ____    __│/  \___                                
 144.  \  _/\_  /   \   \  // /\   _______//  \\_______   /\  \   /   /    \  _/\_  /                                
 145.   \ \  / /     \___\//_/  \._)     //____\\    /(_./  \__\_/___/      \ \  / /                                
 146.   / /  \ \      \   |  \  /_      ///____\\\  (_   \  /   |   /       / /  \ \                                
 147.  /__ \/ __\      \__.   \/_/\    /\\______//\  |\   \/    . _/       /__ \/ __\                                
 148.     \  /│         <_     __\/\__//\ \    / /\\_| \__/   ___/           │\  /                                  
 149.      \/_│_______    \    \   /  /__\ \  / /__\  \| |   /    ________  _│_\/_                                  
 150.       /DSiDERS /\_   \____\_/_________\/_________\/ __/    /\ ASCii \/ __  /\                                  
 151.     ./ FAMiLY>/ //\----\-\\\-\/-\/-._(  )_.-\/-///-/-/----/  \ BY: h!\/ /\/ /                                  
 152.     _\_______/ // /TRiSTAR -_TRUTH.TRUST.LOYALiTY.FRiENDSHiP  \____._/_/  \/                                  
 153.   _//__\     \_/ /       __/\\_/ /  \\\///   /\____________   /___/\___\  /___                                
 154.   \_.   \      \/_______/\ \ \_\/__\\\\////_/ /___________ \__\__ \//\_/ //  /\                                
 155.     |____\_____         \ \_\/ \__/\\/\/\///  \_______    \_ \__/\//  \\//__/  \                              
 156.     / __      /\_________\/       /\\ \/ //\  /      /_     \ \_\//____\_|  |_  \                              
 157.    / /_/\    / / h!/DARKSiDERS   / _\ \/ /_ \/________ \___  \/  ____________/\_/                              
 158.   /_/  \ \__/ /___________   ___/ _\  __  /_____  __  \___/\_/  /\    .______\ \                              
 159.   \     \    /_________ ( \_ \   /__\ \/ /_____/ /__) .___\/___/  \___((((((()  )                              
 160.    \     \  /          \ \_( (___\   \  /   /__) )_/ /         \     /`------'  |                              
 161.     \.    \/__________. \_)_______)   \/   (______(_/ ._________\ __/   /\_____/                              
 162.     |  WHERES ALL THE  \/______/MUTUAL RESPECT \_____\/N GOOD MANNERS?  \_____/                                
 163.     `\                                                                   _/\_\                                
 164.      / PROUD TO GiVE YOU SOME GAMES-FROM GOOD AND BAD ONES TO UNDERRATED/ _/ /                                
 165.      |------------------------------------------------------------------\/  /                                  
 166.    __|          "Sora Kara no Chikara" - "Forces From the Sky"        h! \ /                                  
 167.   /________________________________  ___  _______________________________/\                                    
 168.   \______________________________ _\ \ / /_ ______________________________/                                    
 169.                                  |\  _ _  /|                                                                  
 170.     Most fresh game scene group! | \ \ / / | D A R K Z E R 0 - 2019!                                          
 171.                                   \ \ : / /                                                                    
 172.                                    \ \ / /                                                                    
 173.                                     \ | /                                                                      
 174.                                     A\|/T                                                                      
 175.                                       R                                                                        
 176.